Nokia強制手機戶入會招怨 發放推廣短訊 用家付費

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20101006&sec_id=4104&subsec_id=2753&art_id=14522720

(蘋果日報) 2010/10/6

有新購諾基亞手機用戶,使用新機後常收到該公司資訊,及後發現原來手機已預先設定,只要將 sim卡一插入新手機,便強制以短訊回覆該公司登記成為 My Nokia會員,而當中涉及的跨網短訊費,由手機用戶承擔,事主批評諾基亞做法「夾硬嚟」及滋擾。

讀者劉先生 8月時購買諾基亞新推出的 C6手機,未幾發現手機偶爾收到諾基亞手機短訊,發放該公司資訊,他本不以為意,惟及後手機故障,交維修中心修理,取機後再收到同類短訊,遂致電諾基亞熱 線查詢,職員告知,只要客戶將電話 sim卡插入手機,便會透過短訊自動參加該公司 My Nokia的會籍,往後該公司會向該電話號碼發放推廣短訊。

質疑違反私隱條例

劉先生直斥諾基亞做法過份,「諾基亞 都唔理用家意願,就逼人入會,用家其實只係希望用手機,唔想收任何無謂資訊」。劉表示,職員又透露,透過短訊形式登記,過程涉及跨網短訊費,由機主支付, 他憤怒地說:「諾基亞從來冇話俾人知有咁嘅安排,我諗有好多人矇查查俾電訊商收咗錢都唔知。」由於劉先生強烈表達其不滿,諾基亞聯絡他安排取消註冊會籍。
另一名購買諾基亞 X6手機的雷先生也遇到同類情況,他插入 sim卡後,屏幕即顯示歡迎畫面。雷依指示按下確定,未幾手機收到由諾基亞發出歡迎加入 My Nokia的短訊,他質疑諾基亞擅自收集手機用戶電話號碼違反私隱條例。

換電話仍收到資訊

諾基亞承認,客戶首次啟動 09年 11月以後推出的手機,無論用家是否願意,手機會透過短訊向該公司系統登記加入 My Nokia,該短訊會以跨網形式發出,費用則由客戶支付。該公司往後會透過短訊向客戶發出手機資訊,例如手機系統更新等。客戶登記資料會於首次將 sim卡插入手機時生效,即使客戶更換其他品牌電話,仍會持續收到有關資訊。
如欲取消,須致電諾基亞客戶熱線 2136 6338,或登入 My Nokia網頁,或透過手機內「 My Nokia」選項,再按指示取消。
檔案編號﹕ 0820071,0914021

私隱署意見:純電話號碼未必屬私隱

私隱專員公署表示,純粹電話號碼未必能識辨個別人士的身份,因而未必屬個人資料。惟若資料加上其他資料後,能 識辨個別人士的身份,該等資料便可能構成個人資料,資料使用者便須遵守《個人資料(私隱)條例》規定。有關規定要求收集個人資料前,須告知當事人有責任還 是可自願提供資料,以及取得資料的用途及資料有可能轉移給甚麼人等。此外,使用個人資料的目的,須與收集時的目的一致。

成為第一個人讚好

發佈留言